معرفی

مشخصات فردی

فرشاد اخلاقی

نام - نام خانوادگی : فرشاد   اخلاقی

پست الکترونیکی : p_akhlaghi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی متالوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی متالوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی متالوژی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : شفیلد انگلستان

سوابق اجرایی

 

-          عضو هیئت علمی با مرتبه پروفسوری در دانشگاه تهران

-          معاون آموزشی دانشکده فنی دانشگاه تهران

-          عضو کمیته مهندسی مواد در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم

-          مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

-          مدیر گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهرانعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

پژوهش و اختراع در زمینه روش نوینی برای تولید پودر فلزات و کامپوزیت های زمینه فلزینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مواد

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب- گروه مهندسی مواد

مرتبه علمی : استاد

پایه : 25

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1373-07-01

فرشاد اخلاقی
فرشاد اخلاقی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی تهران جنوب- گروه مهندسی مواد
مرتبه علمی :
    استاد
^